Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://hdl.handle.net/11649/47895

Τύπος τεκμηρίου: Έκθεση
Τίτλος: Treaty establishing a Constitution for Europe (Draft, adopted by consensus by he European Convention on 13 June and 10 July 2003 and submitted to the President of the European Council in Rome)
Δημιουργός: d'Estaing, Valéry Giscard
Amato, Giuliano
Dehaene, Jean-Luc
Ημερομηνία: 2003-07-18
Θεματικές κατηγορίες: Απασχόληση και εργασία
Γεωγραφία
Δημοσιονομικά
Διεθνείς σχέσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Θέματα: Ευρωπαϊκή Ένωση; Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Ευρωπαϊκό σύνταγμα; Οικονομική πολιτική; Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας; Θεσμικό κοινοτικό όργανο; Διεύρυνση της ΕE; Δημοκρατία; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση; Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δίκαιο της ΕΕ; Οικονομική συνεργασία; Πολιτική απασχόλησης της ΕΕ; Θεσμική δομή; Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας; Ενισχυμένη συνεργασία; Κοινωνικός διάλογος (ΕE); Προϋπολογισμός της ΕΕ; Ενιαία αγορά; Δημοσιονομική πολιτική; Ζώνη ευρώ; Οικονομική και κοινωνική συνοχή; Διευρωπαϊκό δίκτυο; Προστασία του καταναλωτή; Δικαστική συνεργασία; Αστυνομική συνεργασία; Ανθρωπιστική βοήθεια
Γλώσσα: Αγγλικά
Άδεια χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή
Ταυτότητα τεκμηρίου: A2S3_EurSyn_F1T1
Σχετίζεται με: Draft Treaty establishing a constitution for Europe
Treaty establishing a Constitution for Europe
Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1. Πρωτόκολλο σχετικά με τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2. Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των Αρχών της Επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 3. Πρωτόκολλο σχετικά με τον οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4. Πρωτόκολλο σχετικά με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5. Πρωτόκολλο σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 6. Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών και ορισμένων άλλων οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7. Πρωτόκολλο σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8. Πρωτόκολλο σχετικά με τις συνθήκες και τις πράξεις προσχώρησης του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, 9. Πρωτόκολλο σχετικά με τη συνθήκη και την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, 10. Πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, 11. Πρωτόκολλο σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης, 12. Πρωτόκολλο σχετικά με την Ευρωομάδα, 13. Πρωτόκολλο σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας εν σχέσει προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 14. Πρωτόκολλο σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία εν σχέσει προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 15. Πρωτόκολλο σχετικά με ορισμένα καθήκοντα της Εθνικής Τράπεζας της Δανίας, 16. Πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς του Φράγκου Οικονομικής Κοινότητας του Ειρηνικού, 17. Πρωτόκολλο σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18. Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων πτυχών του άρθρου ΙΙΙ-130 του Συντάγματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, 19. Πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τις πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς και όσον αφορά τη Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία, 20. Πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας, 21. Πρωτόκολλο σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, 22. Πρωτόκολλο σχετικά με το δικαίωμα ασύλου των υπηκόων των κρατών μελών, 23. Πρωτόκολλο σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία που θεσπίζεται με το άρθρο Ι-41 παράγραφος 6 και με το άρθρο ΙΙΙ-312 του Συντάγματος, 24. Πρωτόκολλο σχετικά με το άρθρο Ι-41 παράγραφος 2 του Συντάγματος, 25. Πρωτόκολλο σχετικά με τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων πετρελαίου που διυλίζεται στις Ολλανδικές Αντίλλες, 26. Πρωτόκολλο σχετικά με την απόκτηση ακινήτων στη Δανία, 27. Πρωτόκολλο σχετικά με το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη, 28. Πρωτόκολλο σχετικά με το άρθρο ΙΙΙ-214 του Συντάγματος, 29. Πρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, 30. Πρωτόκολλο σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρμόζεται στη Γροιλανδία, 31.Πρωτόκολλο σχετικά με το άρθρο 40.3.3 του Συντάγματος της Ιρλανδίας, 32. Πρωτόκολλο σχετικά με το άρθρο Ι-9 παράγραφος 2 του Συντάγματος, για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, 33. Πρωτόκολλο σχετικά με τις πράξεις και τις συνθήκες που συμπλήρωσαν ή τροποποίησαν τη Συνθήκη περί ιδρύσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 34. Πρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, 35. Πρωτόκολλο σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από τη λήξη της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άνθρακα και χάλυβα και με το ταμείο έρευνας για τον άνθρακα και τον χάλυβα, 36. Πρωτόκολλο σχετικά με την τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ατομικής ενέργειας
Φάκελος: 2003 Ευρωπαϊκό Σύνταγμα
Συλλογές που ανήκει ο φάκελος:Διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού του πρωθυπουργικού γραφείου Κώστα Σημίτη (1996-2004)

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος
A2S3_EurSyn_F1T1.pdf88.59 MBAdobe PDFThumbnail
Δείτε/ Ανοίξτε
A2S3_EurSyn_F1T1.pdf88.59 MBAdobe PDFThumbnail
Δείτε/ Ανοίξτε